Choose Skin

ผลการดำเนินงาน FIXITCENTER

> คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
> คู่มือการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร
> ดาวน์โหลดป้ายต่าง ๆ
> ศูนย์บริการ ถาวร - ศูนย์ 15 ศูนย์บริการ
> ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน - ศูนย์ 47 ศูนย์บริการ
> ลงทะเบียน LINE Notify เรียบร้อย 403 สถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม