แสดงสถานศึกษาลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อผู้ลงทะเบียน สถานศึกษา ลงทะเบียน Line ยันยัน Line อำเภอ จังหวัด
นางสาวชาคริยา แสงสุริยะ
0882724452
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง YES YES โนนดินแดง บุรีรัมย์
ชาญณรงค์ เกิดเจริญ
0868435500
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว YES YES อรัญประเทศ สระแก้ว
พรพิมล พลนิกร
0882244191
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี YES YES เมือง ลพบุรี
นายอรัญ แก้วเพ็ชร
0892944344
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี YES YES พัมนานิคม ลพบุรี
นางสาวนูรา แวดอเลาะ
0879616580
วิทยาลัยการอาชีพรามัน YES YES รามัน ยะลา
นายไพโรจน์ จันทร์หอม
0865352081
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี YES YES เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
นายธวัชชัย เศวตปวิช
0985865197
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ YES YES เมือง แพร่
นางเกศริน เหรียญแก้ว
0818853198
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย YES YES เมือง เชียงราย
ปรีดา ตรงสาหัส
0615652551
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี YES YES เพ็ญ อุดรธานี
นางสาวสุดารัตน์ บุตรงาม
0912727398
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี YES YES ท่าม่วง กาญจนบุรี
นายวิชาญ สินชยกุล
0621963962
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี YES YES เมือง อุดรธานี
นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง
0877797929
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร YES YES พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
นางสาวพัชนี เปรมปรี
0852382639
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น YES YES วังน้ำเย็น สระแก้ว
นานเสกสรรค์ จันทร
0804839094
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร YES YES บางไทร พระนครศรีอยุธยา
ธันยธร ฉุนอิ่ม
0859920921
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 YES YES ชะอำ เพชรบุรี
นางสาวภคมน บือนา
0632252446
วิทยาลัยการอาชีพเบตง YES YES เบตง ยะลา
น.ส.อรชร เปี่ยมปาน
0886048086
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด YES YES บ้านลาด เพชรบุรี
นายพิพัฒน์ สุขบุญ
0872560988
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี YES YES เมือง อุบลราชธานี
นางสาวกานติภา ขวัญคุม
0807112617
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก YES YES สุไหงโก-ลก นราธิวาส
นางปราณี หมื่นจันทร์
0864397209
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง YES YES ปง พะเยา
นายวิชิต วงศ์ศิริศักดิ์
062-1071688
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย YES YES ประโคนชัย บุรีรัมย์
นายสัมฤทธิ์ แสงสว่าง
053673912
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย YES YES เมือง เชียงราย
นายจตุพล ขันตี
0908911810
วิทยาลัยการอาชีพเทิง YES YES เทิง เชียงราย
ธีรพงษ์ ตรีกุล
0955532917
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี YES YES เมือง ลพบุรี
นางสาวขนิษฐา สุขรื่น
0856667566
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา YES YES พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ
0806345790
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง YES YES บางปะกง ฉะเชิงเทรา
นายประเสริฐ ยุทธสะอาด
0875188283
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี YES YES นาทวี สงขลา
นายศราวุธ คุ้มไพฑูรย์
0868596431
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ YES YES บ้านผือ อุดรธานี
นายศราวุฒิ จันทรังษี
096-3836763
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร YES YES เมือง สกลนคร
พรพิมล สีไว
0851602393
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง YES YES เขาวง กาฬสินธุ์
นายรัฐศาสตร์ ดีรัศมี
0818383774
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา YES YES เมือง ฉะเชิงเทรา
นายพีรพล พลอยศรี
0806773623
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง YES YES จอมทอง เชียงใหม่
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย
0882606001
วิทยาลัยการอาชีพสอง YES YES สอง แพร่
นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์
558965678
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก YES YES วังเจ้า ตาก
นายธนภัทร สุขดี
0857603912
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน YES YES สว่างแดนดิน สกลนคร
นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา
0874689882
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ YES YES จะนะ สงขลา
นางจารุวรรณ ศีลพร
0838724263
วิทยาลัยเทคนิคตาก YES YES เมือง ตาก
นายอัศวิน ขำอรุณ
0841425005
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี YES YES เมือง สุพรรณบุรี
นายวรภพ การินทร์
0895591606
วิทยาลัยการอาชีพปัว YES YES ปัว น่าน
นายศุกร์ อุบล
0612030329
วิทยาลัยเทคนิคยะลา YES YES เมือง ยะลา
นายพนมเดช นพอาจ
0857402544
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู YES YES เมือง หนองบัวลำภู
สุมลฑา บัวหลวง
0853769367
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี YES YES เมือง เพชรบุรี
นายพิพัฒน์ บุญศิริ
0819447338
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน YES YES พนมทวน กาญจนบุรี
นายยุทธนา เขียวนิล
0962087883
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา YES YES เวียงสา น่าน
นางสาวมุกดา มะณี
053 953392
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง YES YES เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
นายฤทธิ์ธิธรรม เจียมพิศุทธิ์
0992936699
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ YES YES เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
นางสาวศิริลักษณ์ ทับทิม
0838801163
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี YES YES เมือง ราชบุรี
นางสาวฮายาตี อารียา
0863116174
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี YES YES เมือง ปัตตานี
นางสาวปภาวรินทร์ แงวกุดเรือ
0956625396
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย YES YES ด่านซ้าย เลย
นายชรายุทธ์ หอมสุวรรณ
0871219669
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 YES YES โคกสำโรง ลพบุรี
นางสาวรุ่งรวิน ไชยมุสิก
0849659975
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี YES YES หนองจิก ปัตตานี
นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
077399079
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี YES YES พนม สุราษฎร์ธานี
สุรพรชัย อินพรหม
0817042807
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี YES YES ด่านช้าง สุพรรณบุรี
นายปัณณทัต คำหอม
0843634569
วิทยาลัยการอาชีพฝาง YES YES ฝาง เชียงใหม่
นางสาวกิตติพร เรือนก้อน
0633210742
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร YES YES เมือง สกลนคร
นายราชัน ทองคำ
0863029505
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี YES YES ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ณภาภัช โฉมเฉลา
0929268702
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ YES YES บ่อไร่ ตราด
สุดาวัลย์ โรจนบัณฑิต
0894235063
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ YES YES เมือง บุรีรัมย์
นางนพรัตน์ ทองแก้ว
0810470878
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม YES YES พรรณานิคม สกลนคร
พรรณอร อ่อนสังข์
0933635524
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ YES YES สังขะ สุรินทร์
ชัญญานุช ไชยวงค์
0957874965
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง YES YES แม่ออน เชียงใหม่
นายวรายุทธ บุญรอด
089-2831874
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง YES YES นางรอง บุรีรัมย์
ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ ใยขาว
0863373795
วิทยาลัยการอาชีพเสนา YES YES เสนา พระนครศรีอยุธยา
นางอังคณา คำจันทร์
0965894781
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย YES YES เมือง เชียงราย
นางศรัณยา ศิรินันท์
0861782869
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง YES YES แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
นายแสนศักดิ์ นาโสก
0616356652
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร YES YES เมือง มุกดาหาร
นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย
0955098507
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง YES YES เมือง พัทลุง
นายคณาธิป คำใจดี
081784695
วิทยาลัยเทคนิคน่าน YES YES เมืองน่าน น่าน
นายกฤษนเดช. ราษีทอง
0969191561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ YES YES เมือง สุรินทร์
นายสุธัน อินโท
0899743306
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา YES YES รัตภูมิ สงขลา
นางจรรยา หาญอาวุธ
0980960294
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา YES YES สี่คิ้ว นครราชสีมา
นายชุติเทพ​ มาดีตีระเทวาพงษ์
0902739472
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ YES YES ขุนหาญ ศรีสะเกษ
นายพงศ์ภิญโญ ตรีลาภี
0954268048
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว YES YES สอยดาว จันทบุรี
นางสาวอังสุมาลิน สุภาศรี
0933299761
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน YES YES หัวตะพาน อำนาจเจริญ
นางสาวปิยาภรณ์ ไหมทอง
083-0258189
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร YES YES เมือง กำแพงเพชร
ศิรินภา
0967790526
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม YES YES เมือง นครพนม
นางศิรัญญาพร บุรินทร์รัตน์
0850443901
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย YES YES นครไทย พิษณุโลก
นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์
081-1128313
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน YES YES แม่ทา ลำพูน
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
0817905133
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ YES YES เมือง ศรีสะเกษ
นายเชษฐา ทองพรหม
0980902450
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี YES YES กระบุรี ระนอง